www.muangsurin.ac.th  

   

  Muangsurin.ac.th

  รางวัลความภาคภูมิใจ ปี 2556

  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สอบผ่านโอเน็ต ปี 2556 ได้อย่างประสบผลสำเร็จ

  ความภาคภูมิใจของเรา....

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขทุกด้าน ทั้งสุขภาพกายใจ พร้อมกับการพัฒนาด้านสติปัญญา ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนคือรางวัลต่างๆทีการันตีว่าโรงเรียนของเราเป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพที่ท่านผู้ปกครองสามารถไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านเรียนที่นี้ได้อย่างมีความสุข

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์


  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ที่ประสบผลสำเร็จ  ปีการศึกษา  2556
  …………………………………………..xml:namespace prefix = o />

  1.       โรงเรียน                

  1.1       โรงเรียนสุดยอดส้วมแห่งปี  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข)

  1.2    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวาน และขนมกรุบกรอบ

           (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข)

  1.3    โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (สพป.สร. เขต 1)

  1.4    โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2555 (สพป.สร. เขต 1)

  1.5    โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 (สพป.สร. เขต 1)

   

  5   รายการ

  2.       นักเรียน

  2.1  ระดับประเทศ

  2.1.1   National Speech Contest  2012 (for English Program Students, Grade 1-3)

  2.1.2    National Speech Contest  2012 (for English Program Students, Grade 4-6)

  2.1.3    ระบำมาตรฐาน  ป. 1-6   เหรียญทอง (สพฐ.)

  2.1.4    วาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  ป.1-6  เหรียญทอง (สพฐ.)

   

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ  รอบระดับประเทศ  ประจำปี  พ.ศ.  2556

   

             วิชาวิทยาศาสตร์  รางวัลเหรียญทองแดง

  เด็กหญิงวิสาขา  แก่นอินทร์   ป.6/1

             วิชาคณิตศาสตร์  รางวัลเหรียญทองแดง

  เด็กชายชโยดม  ดอกแก้ว   ป.6/1

   

           ผลการสอบ  O-NET  

               ติดอันดับ  1  ใน  20 (ลำดับที่  17)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

   

   

  2.2   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.2.1    เหรียญทอง  การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4th THE HERO

             CHAMPIONSHIP ) ประจำปี 2555

  2.2.2    เหรียญเงิน  การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4th THE HERO

             CHAMPIONSHIP ) ประจำปี 2555

  2.2.3    เหรียญเงิน TRUEVISIONS - THE MALL INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2012

             BY  RDC  ประจำปี 2555

  2.2.4    ระบำมาตรฐาน  ป. 1-6   เหรียญทอง

  2.2.5    วาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  ป.1-6  เหรียญทอง

  2.2.6    ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ป.1-3  เหรียญทอง

  2.2.7    การประกวดเพลงคุณธรรม   ป.1-3  เหรียญทอง

  2.2.8    การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)  ป. 1-6  เหรียญทอง

  2.2.9    การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคส์  ป. 4-6  เหรียญทอง

  2.2.10   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน)  เหรียญทอง

  2.2.11   การสวดมนต์แปล  ป.1-6  เหรียญทอง

  2.2.12   การแข่งขัน  Multi  Skills  Competition  .4-6  เหรียญทอง

  2.2.13   การประกวดเล่านิทาน (Story  Telling)  ป. 4-6  เหรียญทอง

  2.2.14   การประกวดละครประวัติศาสตร์  ป.1-6  เหรียญเงิน

  2.2.15   การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและการขับร้อง(เดี่ยวขิม  7  หย่อง)  เหรียญเงิน

   

  รวม          15      รายการ

   

  2.3   ระดับกลุ่มโรงเรียน  MEP/EP  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.3.1    เหรียญเงิน  การแข่งขัน Singing Contest กลุ่มโรงเรียน MEP/EP

             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555

  2.3.2          เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee กลุ่มโรงเรียน MEP/EP

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555

  2.3.3    เหรียญทองแดง การแข่งขัน Story Telling Grade 1-3กลุ่มโรงเรียน MEP/EP

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555

  2.3.4    เหรียญทองแดง การแข่งขัน Story Telling Grade 4-6 กลุ่มโรงเรียน MEP/EP

             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555

  2.3.5    รางวัลชมเชย การแข่งขัน Speech กลุ่มโรงเรียน MEP/EP

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555    

      

                                 รวม       5        รายการ

   

   

   

          2.4   ระดับจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1                     

  2.4.1    เหรียญทอง  การแข่งขันนครขอนแก่นเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

  2.4.2    รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน 1st SUT & Sanyalak Taekwondo Championship

             2011

  2.4.3    เหรียญเงิน  ยุวชนชายอายุ 7-8 ปี  การแข่งขันเทควันโด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

             โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

  2.4.4    เหรียญเงิน  ยุวชนชายอายุ 11-12 ปี  การแข่งขันเทควันโด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                       โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

  2.4.5    รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2554 รุ่นอายุ 12 ปี

  2.4.6    รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555 รุ่นอายุ 12 ปี

  2.4.7    การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่  62         73  รายการ

   

  รวม          79      รายการ

   

  2.5   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์                                   

  2.5.1    ชนะเลิศ   การประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 โครงการภาษาไทย      ภาษาถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

  2.5.2    ชนะเลิศ   การประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โครงการภาษาไทย ภาษาถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

  2.5.3    ชนะเลิศ   การประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โครงการภาษาไทย ภาษาถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

   

  รวม          3        รายการ

     สรุปข้อมูลนักเรียนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2556

  1.      ห้องเรียนพิเศษ (EP)

  เด็กหญิงปวิมล  บุญยศ        สอบได้ลำดับที่  1     คะแนนที่ได้  124.25  (ป.6/2)

  2.      ห้องเรียนปกติ

  เด็กชายขวัญแก้ว  มูลศาสตร์       สอบได้ลำดับที่  2  (ป.6/3)

  3.      ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (AP)

  เด็กชายชโยดม  ดอกแก้ว      สอบได้ลำดับที่  5    คะแนนที่ได้  127.75  (ป.6/1)

  4.      ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-อังกฤษ (SME)

                   เด็กหญิงจิราภา  ที่อุปมา    สอบได้ลำดับที่  7   คะแนนที่ได้  103.50  (ป.6/3)

   

  3.       ครู 

  3.1  นางประไพ  รวยสูงเนิน      ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา         

  3.2  หนึ่งแสนครูดี          16   คน

   
  Side Menu

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th