www.muangsurin.ac.th  

   

   

  xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

  ศูนย์เด็กหัวแหลมโรงเรียนเมืองสุรินทร์


  ประวัติความเป็นมาของศูนย์ GTX    การจัดตั้งศูนย์   GTX    โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เป็นศูนย์ใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นในปี  2551  ปัจจุบันมีทั้งหมด  61  แห่ง  
  โดยชื่อเรียก  คือ  ศูนย์เสาะหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์( Gifed  and  Talented  Exploring  Surin  Center )   หรือ   GTX  จังหวัดสุรินทร์รหัส  คือ  GTX.PCT.1   หรือที่เรียกตามท้องถิ่น  คือ  ศูนย์เด็กหัวแหลมจังหวัดสุรินทร์   โดยมี  สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้  สสอน.  ( Institute  for  Gifed  and  Innovative  Learning  :  IGIL )    องค์กรมหาชน  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  หน่วยงานแห่งชาติให้ก่อตั้งขึ้น  ประสานความร่วมมือประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ระหว่างสถานบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้กับหน่วยงานในพื้นที่  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นที่เป็นภาคีองค์กรเครือข่าย   อาทิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1, 2 องค์การบริการส่วนจังหวัดสุรินทร์และเทศบาลจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนเมืองสุรินทร์มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์เป็นฐานที่ตั้งศูนย์  ฯ  ภายใต้ข้อตกลงที่มิใช่ศูนย์ของโรงเรียนแต่เป็นศูนย์  GTX  ของท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
   

  ภารกิจ

                1.  การค้นหา  เสาะหา  เสริมสร้างขีดสมรรถนะทางสมองและพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของเด็กที่มีพรสวรรค์  (  G : Gifed)  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   (  T : Talented)   ในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

               2.  ศูนย์กลางในการประสานงานสร้างและเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  สสอน.กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และภาคีองค์กรเครือข่าย

               3.  ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับค้นหาความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของเด็กในท้องถิ่น  จังหวัดสุรินทร์  ที่ศูนย์ GTX  จังหวัดสุรินทร์คาดหวังว่า  มีแววความสามารถพิเศษสูงสุดที่จะก้าวไปเป็นเด็กอัจฉริยะต่อไป

               4.  เวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์  การสื่อสาร  เพื่อนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จของโครงการจัดการเรียนรู้พิเศษนี้

  การออกแบบ

           ศูนย์ GTX  จังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์ที่ลักษณะแตกต่างจากห้องเรียนปกติ  ตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ในอาคารเรียน 2   เรียกว่า ห้องศูนย์วิทยพัฒนา (Explorimg   Center ) ประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ 
  สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้เติมเต็มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สังคมและ สติปัญญาเสริมสร้างให้เด็กสามารถสร้างสรรค์  ค้นคว้า  เรียนรู้  ฝึกหัดทำผลงานตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของเด็ก G&T   ได้ด้วยตนเองภายในห้องศูนย์ด้วยกิจกรรมมุมประสบการณ์   ฐานการเรียนรู้   8  ฐานในศูนย์  เพื่อสนองการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพการเรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเองในท้องถิ่น 
  จังหวัดสุรินทร์ที่คาดหวังว่ามีแววความสามารถพิเศษสูงสุดที่จะก้าวไปเป็นเด็กอัจฉริยะ
  ทำเนียบบุคลากรประจำห้อง GTX


  ผู้อำนวยการศูนย์ GTX


  หัวหน้าศูนย์ GTX


  ครูผู้ดูแลห้อง GTX

  นางสาวอรนุช ประสาร (ครูจ้าง)

   บทบาทบุคคลากร


                บุคลากรศูนย์ GTX จังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นกลไกสำคัญและเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลทำให้ศูนย์  GTX  ประสบความสำเร็จ  ได้แก่

                 1.  ผู้อำนวยการศูนย์  GTX   จังหวัดสุรินทร์มีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับครูประจำศูนย์  ประสานงานติดต่อกับภาคีองค์กรเครือ  ข่ายภายนอกต่าง ๆ และเป็นผู้จัดหางบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์ 

                  2.  หัวหน้าศูนย์  GTX   จังหวัดสุรินทร์  มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้บริหารควบคุมดูแลศูนย์  GTX   และค้นหา  เสาะหา  เด็กที่มีพรสวรรค์  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  ภาคีองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กับศูนย์ GTX

                   3.  ครูประจำศูนย์ GTX  จังหวัดสุรินทร์มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากห้องวิทยพัฒนา  หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นภายนอกศูนย์ GTX    ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ดูแลให้คำปรึกษาด้านอารมณ์  สังคม และสติปัญญา
                                                          

               


                                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  คนเก่งประจำศูนย์ GTX โรงเรียนเมืองสุรินทร์


  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th