www.muangsurin.ac.th  

   

   
  ฝ่ายบริหาร
  นายพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ
  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
   

  รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/การเงิน   รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล/การจัดการทั่วไป
                                          

   นางสุทธารัตน์  สุขวาสนะ

   


  นายปรัชญา ดวงดี
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา


  หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ

  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน

  หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

  หัวหน้างานนโยบายและแผน

  หัวหน้างานการเงิน

  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


   
  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
       
          
   

  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      
        


  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         
   
      


  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
               


   
  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         
                  
                                    

  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
              


       
   
  ครูสายชั้นอนุบาล 2
              
   


  ครูสายชั้นอนุบาล 1
     
   

   

   


   
    
                    
   
    
   
    

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th