www.muangsurin.ac.th  

   

   
  ฝ่ายบริหาร
  นายสมคิด รักษ์รอด
  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
   

  รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ


  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

    
  รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน


  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

    
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

       

   นางสุทธารัตน์  สุขวาสนะ

   นางพรทิพย์  จันทน์หอม


  นายสันชัย  สังข์ทอง
  คบ.สังคมศึกษา

  นายปรัชญา ดวงดี
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา


  หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ

  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน

  หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

  หัวหน้างานนโยบายและแผน

  หัวหน้างานการเงิน

  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน


   
  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
         
          
   

  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       
          


  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
        
        


  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
            
       


   
  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
           
               
     
                                    

  ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
        
        
     


       
   
  ครูสายชั้นอนุบาล 2
              
   


  ครูสายชั้นอนุบาล 1
            
   

   

   


   
    
                    
   
    
   
    

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th