www.muangsurin.ac.th  

   

  (ปฐมวัย)

  ข้อมูลสายชั้นอนุบาลโรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ความประพฤติเดินหน้า  วิชาตามหลัง

  วิสัยทัศน์ก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย)
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมุ่งพัฒนาเด็กให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง  4  ด้าน  มีคุณธรรม  จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัย  ประหยัดและพอเพียง  ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น

   

  ภารกิจของโรงเรียนเมืองสุรินทร์(ปฐมวัย)

  1.  จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  2.  จัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้    มีคุณธรรม  จริยธรรม รู้จักประหยัดพอเพียง  เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น       

  3.  ประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง       

  4.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม   เทคโนโลยี   มาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้   

  5.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม   ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก     

  6.  จัดนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร

  หลักการจัดการศึกษา(ปฐมวัย)

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ได้จัดการศึกษาแก่เด็กเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนำผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  พ่อ  แม่  หรือผู้ปกครอง  และชุมชนจัดให้มีบทบาทดังนี้   

  1.  ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรและวิสัยทัศน์  

  2.  รับเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนด  ให้เด็กได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค     

  3.  ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง      

  4.  โรงเรียนเป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตร  

  5.  สร้างความร่วมมือและประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา    

  6.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเด็ก  งานวิชาการอย่างเป็นระบบ      

  7.  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สามารถสนองความสนใจของเด็กและมีการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  ได้แก่  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องภาษาอังกฤษ  ห้องสมุดสระโบราณ 

  8.  จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศภายในห้องเรียน  สะอาด  ปลอดภัย  น่าเรียนและสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เช่น  จัดสนามเด็กเล่น  ปลูกต้นไม้ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก       

  9.  กำกับ  ติดตาม  และประเมินการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก  บริบทของสังคมและทันสมัย 

  เป้าหมาย(ปฐมวัย)

  1.  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ  และทักษะในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย  และสามารถใช้วิธีการประเมินได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ 80                                                                             

  2.  เด็กร้อยละ 80  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้ประหยัด  พอเพียง  และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น                                                  

   3.  เด็กร้อยละ 80  ได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี                                                                    

  4.  เด็กร้อยละ 80  มีสภาพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย                                                          

  5.  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการศึกษาปฐมวัย

  ปรัชญา

  ปลูกฝังคุณธรรม  นำสู่เทคโนโลยี  มีศักยภาพทุกด้าน  สุข  สนุกสนานตามวัย

   

        Search
   

        ปฏิทิน

   

   

   

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Design by WPThemes Creator

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th