www.muangsurin.ac.th  

   

  ผลพัฒนาการนักเรียนในปีที่ผ่านมา

   

   

    เป้าหมาย

   

  1.  ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถ  และทักษะในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย  และสามารถใช้วิธีการประเมินได้อย่างเหมาะสม  ร้อยละ 80     

  2.  เด็กร้อยละ 80  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้ประหยัด  พอเพียง  และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น    

  3.  เด็กร้อยละ 80  ได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี     

  4.  เด็กร้อยละ 80  มีสภาพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย    

  5.  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการศึกษาปฐมวัย

   

   ภารกิจ

   

  1.  จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  2.  จัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้    มีคุณธรรม  จริยธรรม รู้จักประหยัดพอเพียง  เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น       

  3.  ประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง       

  4.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม   เทคโนโลยี   มาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้  

   5.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม   ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก     

  6.  จัดนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร

   

   สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์

   

   

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Design by ramblingsoul

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th