www.muangsurin.ac.th  

   


  Search

   

  บุคลากรสายชั้นอนุบาล

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ความประพฤติเดินหน้า วิชาตามหลัง

  About

  บุคลากรสายชั้นอนุบาลโรงเรียนเมืองสุรินทร์ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กปฐมวัย

   


  ครูประจำชั้นอนุบาล

  อนุบาลปีที่1/1                      นางกัณนิดา  หมายดี                หัวหน้าสายชั้น
  อนุบาลปีที่1/2                      นางสุภาวดี  สุขชีพ                 รองหัวหน้าสายชั้น
  อนุบาลปีที่1/3                      นางสาวบุณณดา  มุ้ยเผือก
  อนุบาลปีที่1/4                       นางเปรมรัตน์  สมานโสร์
  อนุบาลปีที่1/5              นางกมลทิพย์  รอบรู้
  อนุบาลปีที่1/6                      นางสาวศุกลักษณ์  เหมือนคิด


  พี่เลี้ยงสายอนุบาล

  อนุบาลปีที่1/1                       นางสาวรัชนีกร ห่อทอง             
  อนุบาลปีที่1/2                       นางสาวยุพิน  รังแก้ว        
  อนุบาลปีที่1/3                       นางสาวชญานุตน์  เมืองงาม      
  อนุบาลปีที่1/4                        น.ส.ธัญญาทิพย์ ภูมิมณี           
  อนุบาลปีที่1/5                        นางสาวจุฬารัตน์  สุขสวัสดิ์
  อนุบาลปีที่1/6                      นางสาวเยาวมาลย์  อิ่มจิตร
     


  ครูพิเศษอนุบาล

  คอมพิวเตอร์                            นายวิชัย  ร้อยศรี
  ดนตรี                                     นายทวีเกียรติ   ศรีละพันธ์
  กิจกรรมภาษาอังกฤษ              นางสาวทิตยา  บุญยงค์
  กิจกรรมพละศึกษา             นายวันทอง  ประจัญ
  บรรณารักษ์ห้องสมุด            นางมีนา  กุลัดนาม   

   


  คณะครูประจำชั้นอนุบาล พี่เลี้ยงอนุบาล ครูพิเศษอนุบาลโรงเรียนเมืองสุรินทร์  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th