www.muangsurin.ac.th  

   


  โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ   

  Search  

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพละศึกษา

   คุณครูพรพิมล ชมหอม

   

   

   

                                            โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด

   

  ผลงานต่างๆของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดย คุณครูแกนนำการส่งเสริมสุขภาพ คุณครูกัลยาณี รัตนาถาวรกิติ
   
  ประวัติเเละวัตถุประสงค์โครงการ อย.น้อย
  อย.น้อย ถือกำเนิดขึ้นในปี 2545 ในลักษณะโครงการนำร่อง แต่มีการดำเนินการอย่าง จริงจังในปี 2546 โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน และทำกิจกรรม อย.น้อย จังหวัดละ 5 โรงเรียน จากนั้นในปี 2547 ได้ขยายกิจกรรม ให้ครอบคลุม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 10,256 โรงเรียน มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน
  วัตถุประสงค์ในการทำโครงการ อย.น้อย
  ก็เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และชุมชน ด้วยการให้ความรู้การบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย กิจกรรมที่ อย.น้อย ทำ ได้แก่ การตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายภายใน/รอบๆ โรงเรียน และตลาดสดหรือชุมชนใกล้เคียง ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เช่น ชุดทดสอบบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว จุลินทรีย์ในน้ำ เป็นต้น การให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บอร์ดความรู้ เสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง กิจกรรมการแสดง รายการทางโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น การรณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน เช่น การเดินรณรงค์ การแจกเอกสารความรู้ การให้ความรู้ทางหอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความรู้ด้านอาหารและยาเข้าไปกับหลักสูตรการเรียนการสอน และอย.น้อย ยังเอื้ออาทรไปยังโรงเรียน ระดับประถมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยการไปให้ความรู้และการตรวจสอบอาหารให้ด้วย ในลักษณะ “พี่สอนน้อง”
  การทำกิจกรรม นอกจาก อย.น้อย จะได้รับความรู้ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้เพื่อนนักเรียน และครอบครัวมีความรู้ และเกิดการพัฒนา ปรับปรุงการจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ นักเรียน อย.น้อย ยังได้รับการพัฒนาเรื่องการคิด การวางแผนการทำงาน การแสดงออก และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน อย.น้อย โรงเรียนอื่น ๆ ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายขึ้น
  กิจกรรม อย.น้อย
   ยังก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในระดับชุมชน เช่น เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน ครู พ่อค้า แม่ค้า อสม. อบต. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น มีการช่วยเหลือกันทั้งด้านงบประมาณ การร่วมดำเนินงาน และทรัพยากร เช่น งบสนับสนุนจาก อบต. การร่วมตรวจสอบอาหาร การอนุญาตให้ใช้หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน เป็นต้น
  ในปี 2549 จะเน้นการทำกิจกรรมในลักษณะเครือข่ายให้มากขึ้น และจะส่งเสริมให้เกิดการเอื้ออาทรโรงเรียนระดับที่เล็กกว่าในลักษณะ “อย.น้อยสอนน้อง” โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2549 จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศได้รับการเอื้ออาทรลักษณะ  “อย.น้อย สอนน้อง”  ไม่น้อยกว่า 5,000 โรงเรียน และจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ อย.น้อย ได้ดูงานสถานที่ผลิตอาหารในชุมชน เพื่อได้เรียนรู้กรรมวิธีการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารจากของจริง และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดความตระหนักและพัฒนาปรับปรุงสถานที่ของตน และจะพัฒนาศักยภาพของ อย.น้อยให้สามารถตรวจประเมินโรงอาหารเพื่อพัฒนาโรงอาหารภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและจำหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคอาหารเป็นพิษภายในโรงเรียน
  นอกจากนี้จะส่งเสริมให้โรงเรียนอาชีวะศึกษาทำกิจกรรม อย.น้อย โดยใช้ชื่อว่า “อย.อาชีวะ” ซึ่งในปี 2549 จะดำเนินการใน 26 สถานศึกษา โดยได้สนับสนุนงบประมาณการทำกิจกรรมไปแต่ละสถานศึกษาแล้ว และจะดำเนินการอบรมแกนนำ อย.อาชีวะ เพื่อทำกิจกรรม โดยจะมีการตรวจเยี่ยมและประเมินผล และจะพัฒนาให้บางสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ ในด้านการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ จี.เอ็ม.พี. ในปี 2550 จะขยายผลไปสู่โรงเรียนอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง

  การดำเนินโครงการ อย.น้อย จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อเลือก บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย อันจะส่งผลต่อการลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชน และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

   
   ผลงานที่ผ่านมาของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
   
   
   
   
   
  นางกัลยาณี  รัตนถาวรกิติ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ดูแลสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   
   
   
    
    

  โครงงานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  เรื่อง รู้จักเลือกบริโภค ปลอดภัยจากโรคกระเพาะอาหาร
   
   

  บทความบางส่วนจากหนังสือของคุณครูกัลยาณี รัตนถาวรกิติ “ ครูดีในดวงใจ ” ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
  ชื่อผลงาน โครงการ “เด็กไทยทำได้”ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  ชื่อสกุล นางกัลยาณี รัตนถาวรกิติ
  โรงเรียน เมืองสุรินทร์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 044-511954 , 081-7255775

  1. เกริ่นนำ อุดมการณ์ หลักการปฏิบัติตน / ครองคน / ครองงาน
  ความเดิมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่เคยดูแลสุขภาพประชาชนมาก่อน เมื่อได้มาอยู่ในโรงเรียน ทำให้
  ได้เห็นปัญหาสุขภาพนักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไข / ช่วยเหลือเบื้องต้น และจากที่มีความตระหนักในหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ จึงเป็นแรงเสริมบันดาลใจในการมุ่งมั่นทำงาน และพัฒนางานมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคแก่เยาวชน ช่วยให้นักเรียนได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  ไม่ว่าการทำงานอะไร ต้องมีเป้าหมายการทำงาน แล้วศึกษาวัตถุประสงค์ของงาน และประสานงาน กับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการ แล้วแจ้งงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างชัดเจนถึงการทำงาน หลังจากนั้นมาร่วมกันระดมความคิด เพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้ระบบ PDCA สู่เป้าหมาย และสร้างกระบวนการติดตาม ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  การปฏิบัติงานได้ถือหลักการครองคน และครองงานอย่างเคร่งครัด

  2. อธิบายแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน / การจัดการเรียนการสอน
  - ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
  - ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
  จากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ร่วม 21 ปีแล้ว ได้เห็นปัญหาสุขภาพนักเรียนลดลงระดับหนึ่ง และนักเรียนได้รับสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย สุขาสะอาดน่าใช้ และได้ดูแลเฝ้าระวังอนามัยช่องปาก ทำให้ตนเองก็มีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสุขภาพนักเรียน ทำให้นักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข
  สำหรับผลที่เกิดกับบุคคลอื่นๆ ด้านนักเรียน มีสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น ปลอดจากโรค และมีสุขนิสัยที่ดี ส่งผลเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนบุคลากรอื่นอย่างเช่นครูในโรงเรียน ก็ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และติดตามรักษาเมื่อพบโรค อย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูมีสุขภาพที่ดี สามารถทำการสอนแก่นักเรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ด้านผู้ปกครอง และชุมชน มีความมั่นใจต่อสถานศึกษาที่ดูแลบุตรหลาน และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในการดูแลสุขภาพของเด็ก
  ด้านการเรียนการสอน ได้บูรณาการกับองค์ประกอบที่5 สุขศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมเจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่นักเรียน
  ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร และวิเคราะห์ผู้เรียน จัดทำกำหนดการสอน และเค้าโครงแผน
  การสอน  จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมเครื่องมือวัด และประเมินผล
                  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน   และสอดคล้องกัน กำหนดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด  ลงมือปฏิบัติหาคำตอบอย่างหลากหลาย แสวงหาความรู้ และสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง
                  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม นักเรียนมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม  สื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  กิจกรรมมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข นักเรียนได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ  มีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  โดยวิธีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
                  วัดและประเมินผลนักเรียนรอบด้าน ครอบคลุมเป้าหมาย  จุดประสงค์ และตัวชี้วัด  โดยใช้วิธี
  การประเมินที่หลากหลาย  สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร  ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  เรียนรู้ของนักเรียน
  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2546  ปีการศึกษา 2552 สูงกว่าเป้าหมายโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 2.13 ปีการศึกษา 2553 สูงกว่าเป้าหมายโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 3.59   และมีแนวโน้มพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับ

  3. สรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน และข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
            การพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในอนาคตนั้น จะสร้างเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่ม และในระดับสพป.เพิ่มเติม และสร้างคู่มือแก่ครูอนามัยโรงเรียน   เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างง่าย ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะครูอนามัยแต่ละโรงเรียนเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานแทบทุกปี ทำให้การพัฒนางานไม่ต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ ทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญ เพราะส่วนมากยังมีความคิดว่าการให้บริการดูแลสุขภาพนักเรียนเป็นงานฝาก ซึ่งแท้จริงแล้ว เป้าหมายของหลักสูตรต้องการให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข ถ้านักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีนักเรียนก็มีความพร้อม ต่อการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งจะเกิดข้อนี้ได้ ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีก่อน ดังนั้นถ้าเราร่วมมือร่วมใจดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และร่วมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน นักเรียนมีความตระหนักใส่ใจต่อสุขภาพตนเอง นักเรียนก็พร้อมรับความรู้จากคุณครูที่สอน แล้วอนาคตประเทศชาติก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีภูมิปัญญาความรู้   คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   


   

  หากต้องการข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสามารถโทรติดต่อได้ที่ 044-511192

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th