www.muangsurin.ac.th  

   

   

   

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  เดิมชื่อ  “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม”  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ 2472  โดยข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์  พระยาสุริยราชวราภัย  (ศิริ วิเศษโกสินทร์ พ.ศ.2470 – 2476) และขุนพิสุทธิ์วรวาท ธรรมการประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดการสอนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยเปิด  2  แผนก  คือ  แผนกสามัญ  มาเช้ากลับเย็น  สอนวิชาสามัญ  ชั้น  ป. 1 – ป. 4  และแผนกวิสามัญ  สอนวิชาชีพการกสิกรรม     จักสาน  ช่างไม้  และช่างอื่น ๆ  นักเรียนต้องพักนอนอยู่กินที่โรงเรียน  ทั้งนี้สืบเนื่องจาก  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  เสนาบดี  กระทรวงธรรมการมีนโยบายให้มณฑล  และจังหวัดต่าง ๆ  ตั้งโรงเรียนสอนวิชาสามัญ  และวิชาชีพที่แต่ละจังหวัดเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น   และความนิยมของคนในพื้นที่   เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ และเป็นการสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพที่มั่นคง

                  สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  หรือโรงเรียนเมืองสุรินทร์     คือ   บริเวณสระโบราณ และหนองยาวซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก   ปัจจุบันถูกแบ่งพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งหน่วยราชการหลายแห่ง   ได้แก่    โรงพยาบาลสุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์     โรงเรียนสุรวิทยาคาร   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  โรงเรียนสิรินธร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ตลาดน้อยรื่นรมย์    บริเวณบ้านพักสรรพสามิต   ดังนั้นโรงเรียนเมืองสุรินทร์จึงถูกแบ่งพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น   ส่งผลให้เหลือเนื้อที่จำนวน   25 ไร่   
                 ปี  พ.ศ 2476  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นักเรียนมาจากบ้านหมอกวน     บ้านสระโบราณ  บ้านทนง  บ้านไถงตรง  บ้านหนองบัว  บ้านดองกระเม็ด  และเขตตำบลในเมือง  โรงเรียนชื่อว่า  “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม”  ครูใหญ่คนแรก  และคนต่อ ๆ  มาได้แก่

                                  1 นายมั่น    เพชรสีสม

                                  2 นายปล้อง    สิงคเสลิต  (นายธรรมนูญ    สิงคเสลิต)

                                  3 นายปรึกษ์    แก้วปลั่ง

                                  4 นายญาติ    ไหวดี

                  ปี  พ.ศ. 2478 นายญาติ  ไหวดี  ย้ายดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2478  ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนช่างทอกี่กระตุกยังคงอยู่ด้วย   ต่อมาวันที่  24 ตุลาคม 2478 ทางราชการให้แยกนักเรียนแผนกสามัญ ป.1– ป.4 ไปเรียนที่วัดศาลาลอย  ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2  (วัดศาลาลอย)  โดยมอบให้นายบุญรอด  สมบุตร  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

                  ในปี  พ.ศ 2478  ทางจังหวัดให้นายญาติ  ไหวดีไปดูงานโรงเรียนช่างไม้  จังหวัดศรีสะเกษ  และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุบลราชธานี   ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2479ทางจังหวัดได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ในบริเวณโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม   รับนักเรียนที่จบชั้น ป.5 – ป.6 เข้าเรียนต่อหลักสูตร  2  ปี

                  ปี  พ.ศ 2480  จังหวัดอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสุรินทร์รับนักเรียนที่สำเร็จ ป.5 – ป.6  หรือ ม.3  รวม  25  คน  หลักสูตร  2  ปี  ประเภทในบำรุงอยู่กินพักนอน ในโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  และให้นายญาติ  ไหวดีเป็นครูใหญ่

                  ปี  พ.ศ 2480  นายญาติ  ไหวดี  ขอย้ายโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรมไปอยู่ที่ริมห้วยเสนงเนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียนขณะนั้นเป็นที่ลุ่ม พอถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง  ทำให้พืชผักและสัตว์เลี้ยงล้มตาย

                  ปี  พ.ศ 2480 รัฐบาลให้เทศบาลจัดการศึกษา    จึงให้นักเรียนนอกเขตเทศบาลที่เรียนอยู่ที่ วัดศาลาลอย  กลับคืนมาเรียนที่โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม เมื่อวันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2480   ดังนั้นโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  จึงมีนักเรียน  2  แผนกเช่นเดิม  คือ  แผนกสามัญ  และแผนกวิสามัญ 

                   ปี พ.ศ. 2480  โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรมได้แยก  นักเรียน  ครู  งานการจัดการศึกษา  งานเอกสารออกจากกันเป็น  แผนกสามัญ  และวิสามัญ โดยใช้สถานที่เรียนและประกอบกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน  ส่วนการบริหารโรงเรียนแผนกสามัญ  นักเรียน  ป.1 – ป.4  ให้  นายฟัง  จันทร์ชื่น  ทำหน้าที่ครูใหญ่   และแผนกวิสามัญ  นักเรียน  ป.5 – ป.6  ให้  นายญาติ  ไหวดี  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2480

                   ปี  2481  ได้ย้ายสถานที่เรียนของนักเรียนแผนกวิสามัญ  และนักเรียนฝึกหัดครูไปยังสถานที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่    คือ   ห้วยเสนง   กิโลเมตรที่ 2   ถนนสายสุรินทร์  -  ปราสาท เมื่อวันที่  16  เมษายน พ.ศ. 2481    ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกสิกรรม  หรือ  โรงเรียนเกษตร”           ( ปัจจุบัน คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  )  และมอบอาคารแผนกวิสามัญ  คืนให้โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม

                  ปี  พ.ศ 2483  เปลี่ยนชื่อจาก   “ โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม”  เป็น “ โรงเรียนประชาบาล    ตำบลในเมือง 3   (สระโบราณ) ”    และเปิดโรงเรียนสอนผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย

                  ปี  พ.ศ 2485  เปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลในเมือง 2  (สระโบราณ) ”

                  ปี  พ.ศ 2487 ยุบโรงเรียนวัดศาลาลอย ในเขตเทศบาล  (นายเทพ  ฉัตรทอง  เป็นครูใหญ่)  และให้ย้ายนักเรียน มาเรียนร่วมกับโรงเรียนประชาบาล  ตำบลในเมือง 2  (สระโบราณ)  เมื่อปี  พ.ศ. 2488   ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่  คือ   “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลนอกเมือง 2  (สระโบราณ) ”

                  ปี  พ.ศ 2495  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนสระโบราณ”   นายสมาน  กลีบแก้ว  เป็นครูใหญ่

                  ปี  พ.ศ 2499  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้น  และทางราชการอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในบริเวณโรงเรียนสระโบราณ  เป็นโรงเรียนสามัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์  เปิดสอน  ม. 1 – ม. 3  ชื่อว่า  “โรงเรียนเมืองสุรินทร์”  เปิดรับ  ม. 1  นายเทพ  ฉัตรทอง  เป็นครูใหญ่

                  ปี  พ.ศ 2500  เปิดสอน  ถึง  ม. 2  และรวมโรงเรียนประถมสระโบราณ กับ โรงเรียนสามัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์เข้าด้วยกัน  ชื่อว่า  “โรงเรียนเมืองสุรินทร์ (สระโบราณ)  นายเทพ  ฉัตรทอง  เป็นครูใหญ่ และต่อมาได้ตัด  สระโบราณออก  คงเหลือแต่  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 

  ปี  พ.ศ 2509  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  สังกัดกระทรวง มหาดไทย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 7 นายเทพ  ฉัตรทอง เป็นครูใหญ่ (พ.ศ. 2499 – 2518 )

  ปี  พ.ศ. 2518 – 2522  นายเพ็ญ  ศิริไสย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ปี  พ.ศ 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล  1 – 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   นายถาวร  ทองนำ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ( พ.ศ. 2522 – 2537 )

  ปี พ.ศ. 2537– 2540  นายประเสริฐ  สุขวิทย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ปี พ.ศ. 2540 – 2543 นายสุขะ  กิ่งมณี   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ปี พ.ศ. 2543 – 2554 นายศิริวัตร  บุญประสพ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ปี  พ.ศ2546  โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  นายศิริวัตร  บุญประสพ 

  ปี พ.ศ.2554  - 2560 นายสมคิด รักษ์รอด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
  ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน นายพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถึง ปัจจุบัน

   

               โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้น อนุบาล 1 – 2  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผลงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนจังหวัดสุรินทร์   โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์จากอดีตถึงปัจจุบัน  นับจำนวนผู้บริหารได้  19 คน  หรือดำรงตำแหน่งรวม  23 สมัย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

   


   รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน 
  1.นายมั่น เพชรศรีสมป.ป.ก.ครูใหญ่2473 - 2475
   
  2.นายธรรมนูญ (ปล้อง)  สิงคเสลิตป.ป.ก.ครูใหญ่ 2475 - 2476
   
  3.นายปรึกษ์  แก้วปลั่งป.ป.ก.ครูใหญ่2476 - 2478
   
  4.นายญาติ  ไหวดีป.ป.ก.ครูใหญ่2478 - 2480
   
  5.นายพัง จันทร์ชื่น พ. แทนครูใหญ่2478 - 2480
   
  6.นายสิงหา  สงวนสุข  พแทนครูใหญ่2480 - 2481
   
  7.นายพิน  เชียงเซง (พิทยากุล)พ.ครูใหญ่2481 - 2483
   
  8.นายไพโรจน์ (บุญรอด)  สมบุตร ป.ปครูใหญ่2484 - 2484
   
  9.นายเทียน  ทัดศรี ป.ป แทนครูใหญ่ 2484 - 2485
   
  10.นายพันธ์  จงมี พ.ม. ครูใหญ่ 2485 - 2486
   
  11. นายหอม (เผชิญ)  พิฆเนตรพ.มครูใหญ่ 2486 - 2492
   
  12.นายสิงหา  สงวนสุข พ.ม.แทนครูใหญ่ 2492 - 2492
   
  13.นายปรึกษ์  แก้วปลั่งพ.ม.ครูใหญ่ 2492 - 2495
   
  14.นายสมาน  กลีบแก้ว พ.ม.ครูใหญ่2495 - 2498 

  15.นายเทพ  ฉัตรทอง พ.ม. แทนครูใหญ่  2498 - 2500
   
  16.นายสมาน  กลีบแก้วพ.ม.ครูใหญ่ 2500 - 2500
   
  17.นายเทพ   ฉัตรทอง พ.ม. ครูใหญ่2500 - 2518
   
  18.นายเพ็ญ  ศิริไสย พ.ม.ครูใหญ่ 2518 - 2522
   
  19.นายถาวร  ทองนำ กศ.บ.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2522 - 2537
   
  20.นายประเสริฐ สุขวิทย์ ค.บ.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2537 - 2540
   
  21. นายสุขะ  กิ่งมณี ค.บผู้อำนวยการโรงเรียน2540 - 2543
   
  22นายศิริวัตร  บุญประสพ กศ.ม.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2543 -2553

  23. นายสมคิด  รักษ์รอด กศ.ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 2554 - 2561
  24.นายพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ กศ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561-ปัจจุบัน

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th