www.muangsurin.ac.th  

   

   อยู่ในช่วงอัพเดตข้อมูลคะ


  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชื่อเดิมโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  ตั้งขึ้นเมือง 13มิถุนายน2473โดยพระยาสุริยาราชวราภัย         ข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์  กับขุนพิสุทธิวรวาท  ธรรมการจังหวัด  เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ณ  บริเวณหนองยาว  ซึ่งแม้จะเป็นที่ลุ่ม  ซึ่งได้ขุดลอกหนอง  ขุดคลองทำถนนจนสามารถตั้งโรงเรียนได้  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1-5  (ประถมบริบูรณ์)  ชั้นประถมปีที่  1-3  อยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน  (ประถมสามัญ)  ชั้นประถมปีที่  4-5  เป็นประถมกสิกรรม  (วิสามัญ)  นอกเกณฑ์บังคับเรียน  และสอนชั้นประถมปีที่  6  ในปี  พ.ศ.  2475

  1 พฤษภาคม 2481 ประถมกสิกรรมวิสามัญปีที่ 5-6 แยกไปเรียนที่บริเวณห้วยเสนง ตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์ และเปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ในปัจจุบัน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 คงเรียนที่เดิม

  พ.ศ.2483 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 3 (สระโบราณ)

  พ.ศ.2485 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 2 (สระโบราณ)

  พ.ศ.2488  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสระโบราณ

  พ.ศ.2499  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดสอนชั้นมัธยมสามัญ(ม.1-3)และสังกัดกองการศึกษาพิเศษ

  พ.ศ.2500 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กและในปี พ.ศ.2501 เริ่มเข้าโครงการโรงเรียนประเคราะห์(ป.ส.ภ.)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2503

  พ.ศ.2509  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดูแลด้านงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6-7 และปรับเหลือประถมศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521

  พ.ศ.2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ.2547 โอนไปสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุรินทร์เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ


  เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองสุรินทร์

          โรงเรียนเมือง…เมืองสุรินทร์                       โรงเรียนเมือง…เมืองสุรินทร์

      โรงเรียนเมืองเลืองชื่อลือกระฉ่อน               ไม่ย่อหย่อนการเรียนเพียรศึกษา

  บำเพ็ญกิจกรณีด้วยดีมา                              การกีฬายิ่งยงทรงพลัง

      ความประพฤติเรานั้นต้องเดินหน้า             อันวิชาติดตามมาทีหลัง

  เกียรติดีวินัยดีมีกำลัง                                   ดำแดงยังยืนอยู่คู่ฟ้าเอย

          โรงเรียนเมือง…เมืองสุรินทร์                        โรงเรียนเมือง…สุรินทร์


   

  สุวิชโน ภวํ โหติ

  ผู้รู้ดี เป็น ผู้เจริญ


  คำขวัญ

  ความประพฤติเดินหน้า   วิชาตามหลัง


  สีประจำโรงเรียน

  ดำ-แดง


  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th