www.muangsurin.ac.th  

   

  Muangsurin.ac.th

  ความสำเร็จในการแก้ปัญหานักเรียน
  ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด ขึ้นต้นก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่าง ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและประสาทส่วนนั้น ทำกิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้
   
  ห้องเรียนคู่ขนาน
  ความสำเร็จในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  พระผู้ทรงเมตตาการศึกษาพิเศษ

                
  สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษา
  ตลอดชีวิต
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี
  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

  คุณครูผู้ดูแลการศึกษาเรียนร่วม
  ของโรงเรียน
  นางจันทรา ปฐมเสรี
  ครูชำนาญการพิเศษ
  รางวัลความสำเร็จของ
  การจัดการศึกษาเรียนร่วม

  การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด ขึ้นต้นก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่าง ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและประสาทส่วนนั้น ทำกิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้ เมื่อสามารถทำกิจวัตรของตัวได้แล้ว ถัดมาก็ต้องสอนให้รู้จักทำการต่างๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่าง ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้น เพื่อทำให้ชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ และสามารถในการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่าง อันเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ทำงานด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน ..."xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = "o" />

   
  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th