www.muangsurin.ac.th  

   

    
     กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนเมืองสุรินทร์

                                                                                                                              

  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ


  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ

  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  ชุมนุมกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา


  ผลงานชุมนุมศิลปะการแสดงละครใบ้ เรื่อง "แม่"
  โดย นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปี 2555


  กิจกรรมชุมนุมศิลปะของเด็กพิเศษ

  ผลงานการวาดภาพระบายสีผ่านโปรแกรม Paint ของเด็กพิเศษโรงเรียนเมืองสุรินทร์  กลับสู่หน้าหลัก

  กิจกรรมชุมนุม
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์

  ระเบียบโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  ว่าด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองสุรินทร์  พุทธศักราช ๒๕๕๓  เพื่อให้การดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามหลักสูตรของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ว่าด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุม จึงกำหนดให้มีระเบียบดังนี้
      ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนเมืองสุรินทร์” ว่าด้วยการจัดกิจกรรมชุมนุม 
    ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
   ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ คำว่า
   “ โรงเรียน ”  หมายถึง โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  “ นักเรียน ”  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
   “ ครู ”   หมายถึง ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  “ ชุมนุม ”  หมายถึง  กิจกรรมชุมนุมที่จัดขึ้นตามระเบียบนี้
  “  ครูที่ปรึกษา ”  หมายถึง  ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเมืองสุรินทร์ที่เป็นxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

  ที่ปรึกษาของกิจกรรมชุมนุม
   “ ผู้อำนวยการโรงเรียน ”  หมายถึง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

   “สมาชิก”  หมายถึง  นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชุมนุม

      ข้อ ๔  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้

  หมวดที่ ๑

  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมชุมนุม

  ข้อ ๕  กิจกรรมชุมนุมที่จัดขึ้นในโรงเรียนต้องมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    ๕.๑  เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

     ๕.๒  เพื่อให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย

    ๕.๓  เพื่อให้สมาชิกมีความซาบซึ้งในคุณค่า ดำรงไว้ และส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทย

    ๕.๔  เพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

    ๕.๕ เพื่อให้สมาชิกเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ

     ๕.๖  เพื่อให้สมาชิกรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสร้างเสริมความมั่นคงของชาติ

     ๕.๗  เพื่อให้สมาชิกมีคุณธรรม จริยธรรม

      ๕.๘  เพื่อให้สมาชิกพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

  หมวดที่ ๒

  ประเภทของกิจกรรมชุมนุม

  ข้อ ๖  กิจกรรมชุมนุมมี ๒  ประเภท

    ๖.๑  กิจกรรมชุมนุมเสริมทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ชุมนุมตามสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้

    ๖.๒  กิจกรรมชุมนุมที่เลือกตามความสนใจ ได้แก่  อื่นนอกเหนือจาก ๖.๑ เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์  และชุมนุมห้องสมุด เป็นต้น

  หมวดที่ ๓

  การจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม

  ข้อ ๗  หลักเกณฑ์การจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน

   ๗.๑  จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

   ๗.๒ จะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู

  ๗.๓  จะต้องกำหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน

  ๗.๔  จะต้องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจและความสามารถของนักเรียน

     ข้อ ๘ การขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ต้องทำดังนี้

      ๘.๑  กลุ่มนักเรียนที่มีความประสงค์จัดตั้งกิจกรรมชุมนุม และมีครูเป็นที่ปรึกษา เขียนโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมชุมนุมเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา

    ๘.๒  ครูที่ปรึกษามีอย่างน้อยชุมนุมละ ๑  คน  โดยครูที่ปรึกษาต่อสมาชิกในชุมนุมให้อยู่ระหว่าง ครู ๑ คน ต่อ นักเรียน  ๑๐ -   ๑๕  คน  อัตราส่วนที่มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                                                                หมวดที่ 

      องค์ประกอบของกิจกรรมชุมนุม

  ข้อ ๙ องค์ประกอบของกิจกรรมชุมนุมประกอบด้วย

    ๙.๑   กรรมการที่ปรึกษาชุมนุม

    ๙.๒  ครูที่ปรึกษาชุมนุม

     ๙.๓  กรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุม

    ๙.๔  สมาชิกชุมนุม

  ข้อที่ ๑๐ กรรมการที่ปรึกษาชุมนุมมีหน้าที่  สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของชุมนุม ทั้งบุคลากร วัสดุ งบประมาณ และสถานที่  เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการดำเนินงานของชุมนุม

     ข้อ ๑๑  ครูที่ปรึกษาชุมนุมมีหน้าที่

   ๑๑.๑  รับผิดชอบการดำเนินงานในกิจกรรมชุมนุม ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านาคำ จัดทำแนวดำเนินการโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมชุมนุมของตนเองและเป็นที่ปรึกษาและกรรมการบริหารชุมนุม

    ๑๑.๒  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมของตน รับสมัครสมาชิก  จัดปฐมนิเทศสมาชิก จัดตั้งกรรมการบริหารชุมนุม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำสัปดาห์

   ๑๑.๓  ดูแลการจัดกิจกรรม วัดและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำสัปดาห์และตามโครงการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทุกภาคเรียน

     ๑๑.๔  ประเมินการวัดผลตามระเบียบการวัดผลประเมินผลโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รายงานผล

  การประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

      ๑๑.๕  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม

      ข้อ ๑๒  กรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุม  ประกอบด้วยผู้เรียนดังนี้

  ๑๒.๑  ประธานกรรมการ   
     คน

    ๑๒.๒ รองประธานกรรมการ 
    คน

   ๑๒.๓  เลขานุการ    คน

    ๑๒.๔  เหรัญญิก    คน

    ๑๒.๕  ประชาสัมพันธ์    คน

     ๑๒.๖  สาราณียากร    คน

    ๑๒.๗  สวัสดิการ    คน

     ๑๒.๘  นายทะเบียน    คน

      ข้อ ๑๓  การจัดตั้งกรรมการบริหารชุมนุม

  ๑๓.๑ ครูที่ปรึกษาดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการโดยสมาชิกประชุมเพื่อออกเสียง

  ลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดยใช้เสียงข้างมาก ประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการจากสมาชิกอื่น ๆ เพื่อแต่งตั้งภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี กรรมการบริหารชุมนุมชุดเดิมมอบหมายงานให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

    ๑๓.๒  กรรมการบริหารชุมนุมอยู่ในวาระคราวละ ๑  ปี หากตำแหน่งนั้นว่างลงให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่ เว้นแต่เหลือวาระไม่ถึง ๖๐ วันให้รองประธานกรรมการรักษาการแทน

   ๑๓.๓  กรณีตำแหน่งกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ว่างลงให้ประธานกรรมการเสนอชื่อต่อครูที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารโรงเรียน

     ๑๓.๔  สมาชิกของกรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุมสิ้นสุดลงเมื่อ ตาย  ลาออก  ออกตามวาระ  พ้นจากความเป็นนักเรียน  สมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ออก  โรงเรียนมีคำสั่งให้ออก

    ข้อ  ๑๔  หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุม

     ๑๔.๑  ประธานกรรมการ  มีหน้าที่ เป็นตัวแทนกิจการของชุมนุม  บริหารงานตามวัตถุประสงค์เป็นประธานในที่ประชุมและจัดกิจกรรม

    ๑๔.๒ รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

    ๑๔.๓  เลขานุการ  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม เก็บรักษาเอกสาร จัดทำวาระการประชุมเสนอครูที่ปรึกษา ประสานงานอื่น

     ๑๔.๔  เหรัญญิก  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเก็บรักษาเงิน รายงานรายรับ รายจ่ายให้ครูที่ปรึกษาทราบ ภาคเรียนละ ๑  ครั้ง

   ๑๔.๕  ปฏิคม  มีหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมและจัดกิจกรรม

     ๑๔.๖  ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆให้แก่สมาชิกและบุคคลต่างๆได้รับทราบ

     ๑๔.๗  สาราณียากร  มีหน้าที่ จัดทำเอกสาร จัดทำป้ายนิเทศ  เขียนบทความ รวบรวมบทความของสมาชิกเพื่อจัดเผยแพร่

     ๑๔.๘  สวัสดิการ  มีหน้าที่ จัดทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ดูแลซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่สมาชิก

     ๑๔.๙  นายทะเบียน  มีหน้าที่จัดทำและจัดเก็บทะเบียนสมาชิกชุมนุม

    ข้อ ๑๕  การรับสมัครสมาชิกและการเปลี่ยนชุมนุมให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

   ข้อ ๑๖  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

     ๑๖.๑  มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมนุมจัดขึ้น

       ๑๖.๒ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมนุม

      ๑๖.๓  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อกรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุม

        ๑๖.๔  มีสิทธิได้รับบริการต่าง ๆ ที่ชุมนุมจัดให้แก่สมาชิก

  หมวดที่ ๕

  การประชุมและการจัดกิจกรรม

     ข้อ ๑๗  ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งโดยกรำทำอย่างเปิดเผยสมาชิกอาจ

  ร้องขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ การซักถามหรือตอบโต้กันในที่ประชุมให้สมาชิกยกมือเมื่อประธานอนุญาตจึงยืนขึ้นซักถามหรือตอบได้ การลงมติใด ๆ ต้องมีสมาชิกเห็นด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

      ข้อ ๑๘ การจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องทำโครงการเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

  หมวดที่ ๖

  รายได้ของกิจกรรมชุมนุม

    ข้อ ๑๙  ชุมนุมมีรายได้ดังนี้

   ๑๙.๑  งบประมาณที่โรงเรียนจัดให้ โดยประธานกรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุมจัดทำโครงการเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

     ๑๙.๒  การรับบริจาคหรือวิธีการอื่นๆ ให้ครูที่ปรึกษาทำหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

   ๑๙.๓  การดำเนินกิจกรรมทางการเงินใดๆ ให้ทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่าย กิจกรรมใดสิ้นสุดลงให้โอนเงินที่เหลือเข้าเป็นเงินบำรุงการศึกษา เว้นแต่กิจกรรมใดดำเนินต่อไปให้คงไว้เป็นเงินนอกงบประมาณและให้รายงานสถานะทางการเงินภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

    ๑๙.๔  อำนาจในการเก็บเงินสดให้ชุมนุมที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้เก็บเงินสดได้ไม่เกินชุมนุมละ ๑,๐๐๐  บาท

  หมวดที่ ๗

  การยกเลิกกิจกรรมของชุมนุม

      ข้อ ๒๐ กิจกรรมชุมนุมจะยกเลิกได้ โดยเหตุดังนี้

    ๒๐.๑  ไม่มีครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม

     ๒๐.๒  สมาชิกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าควรยกเลิก

    ๒๐.๓  ไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยไม่มีเหตุอันควร

   ๒๐.๔  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีคำสั่งยกเลิก

    ข้อ ๒๑  ในการเสนอขอแก้ไขระเบียบนี้ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

       ข้อ ๒๒ ทรัพย์สินทั้งปวงของกิจกรรมชุมนุมที่ยกเลิกให้ตกเป็นสมบัติของโรงเรียน

    

   

  นำเสนอ โดย ครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th