ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4451-1192 E-mail : muangsurinschool@hotmail.com  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้)
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
อำนาจหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหารงาน
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลงานเด่น
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  กฎกระทรวง
  ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาในส่วนใด
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านอาคารสถานที่
 
 
 
  3.239.8.7    
 
 
 
ประวัติโรงเรียน
_______________________________________________________________________________________
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เดิมชื่อ “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม” ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ 2472 โดยข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์ พระยาสุริยราชวราภัย (ศิริ วิเศษโกสินทร์ พ.ศ.2470 – 2476) และขุนพิสุทธิ์วรวาท ธรรมการประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดการสอนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเปิด 2 แผนก คือ แผนกสามัญ มาเช้ากลับเย็น สอนวิชาสามัญ ชั้น ป. 1 – ป. 4 และแผนกวิสามัญ สอนวิชาชีพการกสิกรรม จักสาน ช่างไม้ และช่างอื่น ๆ นักเรียนต้องพักนอนอยู่กินที่โรงเรียน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี กระทรวงธรรมการมีนโยบายให้มณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ตั้งโรงเรียนสอนวิชาสามัญ และวิชาชีพที่แต่ละจังหวัดเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และความนิยมของคนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ และเป็นการสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพที่มั่นคง

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม หรือโรงเรียนเมืองสุรินทร์ คือ บริเวณสระโบราณ และหนองยาวซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ปัจจุบันถูกแบ่งพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งหน่วยราชการหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนสิรินธร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลาดน้อยรื่นรมย์ บริเวณบ้านพักสรรพสามิต ดังนั้นโรงเรียนเมืองสุรินทร์จึงถูกแบ่งพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เหลือเนื้อที่จำนวน 25 ไร่
ปี พ.ศ 2476 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมาจากบ้านหมอกวน บ้านสระโบราณ บ้านทนง บ้านไถงตรง บ้านหนองบัว บ้านดองกระเม็ด และเขตตำบลในเมือง โรงเรียนชื่อว่า “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม” ครูใหญ่คนแรก และคนต่อ ๆ มาได้แก่
1 นายมั่น เพชรสีสม

2 นายปล้อง สิงคเสลิต (นายธรรมนูญ สิงคเสลิต)

3 นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง

4 นายญาติ ไหวดี

 

ปี พ.ศ. 2478 นายญาติ ไหวดี ย้ายดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2478 ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนช่างทอกี่กระตุกยังคงอยู่ด้วย ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม 2478 ทางราชการให้แยกนักเรียนแผนกสามัญ ป.1– ป.4 ไปเรียนที่วัดศาลาลอย ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2 (วัดศาลาลอย) โดยมอบให้นายบุญรอด สมบุตร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ 2478 ทางจังหวัดให้นายญาติ ไหวดีไปดูงานโรงเรียนช่างไม้ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาใน ปีพ.ศ. 2479ทางจังหวัดได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ในบริเวณโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม รับนักเรียนที่จบชั้น ป.5 – ป.6 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 2 ปี

ปี พ.ศ 2480 จังหวัดอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสุรินทร์รับนักเรียนที่สำเร็จ ป.5 – ป.6 หรือ ม.3 รวม 25 คน หลักสูตร 2 ปี ประเภทในบำรุงอยู่กินพักนอน ในโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม และให้นายญาติ ไหวดีเป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ 2480 นายญาติ ไหวดี ขอย้ายโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรมไปอยู่ที่ริมห้วยเสนงเนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียนขณะนั้นเป็นที่ลุ่ม พอถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง ทำให้พืชผักและสัตว์เลี้ยงล้มตาย

ปี พ.ศ 2480 รัฐบาลให้เทศบาลจัดการศึกษา จึงให้นักเรียนนอกเขตเทศบาลที่เรียนอยู่ที่ วัดศาลาลอย กลับคืนมาเรียนที่โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2480 ดังนั้นโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม จึงมีนักเรียน 2 แผนกเช่นเดิม คือ แผนกสามัญ และแผนกวิสามัญ

ปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรมได้แยก นักเรียน ครู งานการจัดการศึกษา งานเอกสารออกจากกันเป็น แผนกสามัญ และวิสามัญ โดยใช้สถานที่เรียนและประกอบกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน ส่วนการบริหารโรงเรียนแผนกสามัญ นักเรียน ป.1 – ป.4 ให้ นายฟัง จันทร์ชื่น ทำหน้าที่ครูใหญ่ และแผนกวิสามัญ นักเรียน ป.5 – ป.6 ให้ นายญาติ ไหวดี ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2480

ปี 2481 ได้ย้ายสถานที่เรียนของนักเรียนแผนกวิสามัญ และนักเรียนฝึกหัดครูไปยังสถานที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ คือ ห้วยเสนง กิโลเมตรที่ 2 ถนนสายสุรินทร์ - ปราสาท เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2481 ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกสิกรรม หรือ โรงเรียนเกษตร” ( ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ) และมอบอาคารแผนกวิสามัญ คืนให้โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม

ปี พ.ศ 2483 เปลี่ยนชื่อจาก “ โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม” เป็น “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 3 (สระโบราณ) ” และเปิดโรงเรียนสอนผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย

ปี พ.ศ 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 2 (สระโบราณ) ”

ปี พ.ศ 2487 ยุบโรงเรียนวัดศาลาลอย ในเขตเทศบาล (นายเทพ ฉัตรทอง เป็นครูใหญ่) และให้ย้ายนักเรียน มาเรียนร่วมกับโรงเรียนประชาบาล ตำบลในเมือง 2 (สระโบราณ) เมื่อปี พ.ศ. 2488 ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ คือ “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลนอกเมือง 2 (สระโบราณ) ”

ปี พ.ศ 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสระโบราณ” นายสมาน กลีบแก้ว เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ 2499 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้น และทางราชการอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในบริเวณโรงเรียนสระโบราณ เป็นโรงเรียนสามัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์ เปิดสอน ม. 1 – ม. 3 ชื่อว่า “โรงเรียนเมืองสุรินทร์” เปิดรับ ม. 1 นายเทพ ฉัตรทอง เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ 2500 เปิดสอน ถึง ม. 2 และรวมโรงเรียนประถมสระโบราณ กับ โรงเรียนสามัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์เข้าด้วยกัน ชื่อว่า “โรงเรียนเมืองสุรินทร์ (สระโบราณ) นายเทพ ฉัตรทอง เป็นครูใหญ่ และต่อมาได้ตัด สระโบราณออก คงเหลือแต่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ปี พ.ศ 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สังกัดกระทรวง มหาดไทย เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 นายเทพ ฉัตรทอง เป็นครูใหญ่ (พ.ศ. 2499 – 2518 )

ปี พ.ศ. 2518 – 2522 นายเพ็ญ ศิริไสย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ปี พ.ศ 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 – 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นายถาวร ทองนำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ( พ.ศ. 2522 – 2537 )

ปี พ.ศ. 2537– 2540 นายประเสริฐ สุขวิทย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

ปี พ.ศ. 2540 – 2543 นายสุขะ กิ่งมณี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

ปี พ.ศ. 2543 – 2554 นายศิริวัตร บุญประสพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

ปี พ.ศ2546 โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายศิริวัตร บุญประสพ

ปี พ.ศ.2554 - 2560 นายสมคิด รักษ์รอด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถึง ปัจจุบัน

 

โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้น อนุบาล 1 – 2 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผลงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์จากอดีตถึงปัจจุบัน นับจำนวนผู้บริหารได้ 19 คน หรือดำรงตำแหน่งรวม 23 สมัย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน

1.นายมั่น เพชรศรีสมป.ป.ก.ครูใหญ่2473 - 2475

2.นายธรรมนูญ (ปล้อง) สิงคเสลิตป.ป.ก.ครูใหญ่ 2475 - 2476

3.นายปรึกษ์ แก้วปลั่งป.ป.ก.ครูใหญ่2476 - 2478

4.นายญาติ ไหวดีป.ป.ก.ครูใหญ่2478 - 2480

5.นายพัง จันทร์ชื่น พ. แทนครูใหญ่2478 - 2480

6.นายสิงหา สงวนสุข พแทนครูใหญ่2480 - 2481

7.นายพิน เชียงเซง (พิทยากุล)พ.ครูใหญ่2481 - 2483

8.นายไพโรจน์ (บุญรอด) สมบุตร ป.ปครูใหญ่2484 - 2484

9.นายเทียน ทัดศรี ป.ป แทนครูใหญ่ 2484 - 2485

10.นายพันธ์ จงมี พ.ม. ครูใหญ่ 2485 - 2486

11. นายหอม (เผชิญ) พิฆเนตรพ.มครูใหญ่ 2486 - 2492

12.นายสิงหา สงวนสุข พ.ม.แทนครูใหญ่ 2492 - 2492

13.นายปรึกษ์ แก้วปลั่งพ.ม.ครูใหญ่ 2492 - 2495

14.นายสมาน กลีบแก้ว พ.ม.ครูใหญ่2495 - 2498

15.นายเทพ ฉัตรทอง พ.ม. แทนครูใหญ่ 2498 - 2500

16.นายสมาน กลีบแก้วพ.ม.ครูใหญ่ 2500 - 2500

17.นายเทพ ฉัตรทอง พ.ม. ครูใหญ่2500 - 2518

18.นายเพ็ญ ศิริไสย พ.ม.ครูใหญ่ 2518 - 2522

19.นายถาวร ทองนำ กศ.บ.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2522 - 2537

20.นายประเสริฐ สุขวิทย์ ค.บ.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2537 - 2540

21. นายสุขะ กิ่งมณี ค.บผู้อำนวยการโรงเรียน2540 - 2543

22 นายศิริวัตร บุญประสพ กศ.ม.ผู้อำนวยการโรงเรียน 2543 -2553

23. นายสมคิด รักษ์รอด กศ.ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 2554 - 2561

24. นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ กศ.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561-2564

25. นายชีวิน ทองศรี กศ.ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 2564 - ปัจจุบัน

 
 
 
 
   
   
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4451-1192 E-mail : muangsurinschool@hotmail.com  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย โรงเรียนเมืองสุรินทร์
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา