ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4451-1192 E-mail : muangsurinschool@hotmail.com  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้)
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
อำนาจหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหารงาน
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลงานเด่น
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  กฎกระทรวง
  ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาในส่วนใด
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านอาคารสถานที่
 
 
 
  34.232.62.64    
 
 
 
พันธกิจ
_______________________________________________________________________________________
พันธกิจ
 

พันธกิจ
          ๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น

          ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเข้าสู่ความเป็นสากล และมีความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ทักษะชีวิต ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ที่เน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และระบบประกันคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

          ๕. พัฒนาครู บุคลากร ให้มีศักยภาพสูง สู่ความเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากร จัดหา ใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

          ๗. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของครู

เป้าประสงค์

         ๑. โรงเรียนมีหลักสูตร ที่มีกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น

         ๒. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

         ๓. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับความเป็นไทย

         ๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

         ๕. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

         ๖. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี และใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

         ๗. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และปลอดภัย         


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-17 16:48:10 น.

 
 
 
 
   
   
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4451-1192 E-mail : muangsurinschool@hotmail.com  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย โรงเรียนเมืองสุรินทร์
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา